Συστημική Θεραπεία

Η Συστημική Θεωρία είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας. Η Συστημική θεωρητική προσέγγιση, προσπαθεί να αναλύσει και να κατανοήσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το εξωτερικό περιβάλλον του.

Η Συστημική θεωρητική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της Γενικής Θεωρίας Συστημάτων (ΓΘΣ) και Κυβερνητικής. Από τις βασικότερες θέσεις της ΓΘΣ είναι η ολιστική προσέγγιση για την κατανόηση των φαινομένων, δηλαδή η έννοια του όλου. Ενώ της Κυβερνητικής είναι η αρχή της αυτορρύθμισης, δηλαδή, ότι τα συστήματα μέσω της αυτορρύθμισης διατηρούν την ομοιόστασή τους (σταθερότητα και ισορροπία).

Ο Bateson (1972) μετέφερε τις θέσεις της Κυβερνητικής στην επικοινωνία των ανθρώπινων συστημάτων, θεωρώντας ότι η οικογένεια είναι ανάλογη με ένα κυβερνητικό σύστημα. Ως σύστημα ορίζεται το σύνολο στοιχείων σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση, έτσι ώστε κάθε αλλαγή σε ένα από αυτά επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα.

Σήμερα μιλάμε για την Συστημική Προσέγγιση, ως μία οπτική κάτω από την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε την πραγματικότητα ως σύνολο και ως μια μέθοδο για να προσεγγίσουμε τα πολύπλοκα φαινόμενα. Σύμφωνα με αυτήν, γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια.

Η βασική αρχή στην αντίληψη της συστημικής-οικογενειακής προσέγγισης είναι ότι «δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει ένα μέλος της οικογένειας (ένα μέρος) αν δεν δει πως λειτουργούν όλα μαζί τα μέλη (το όλο)» (Brown & Christensen, 1999).

Έτσι, η Συστημική Προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο, στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες, στις σχέσεις.

Δεν είμαι τέλειος, είμαι όμως αρκετός.